Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Kamil Idziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KMI Pro System Kamil Idziak z siedzibą w Wancerzowie przy ul. Pogodnej 10, NIP 9492243249, REGON 386205504, jest Administratorem Twoich danych osobowych.
 • Jako administrator Kamil Idziak będzie przetwarzała Twoje dane osobowe, które przekazałeś mu w rozmowie lub drogą mailową w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy – na podstawie Twojej zgody (z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 • Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy za pośrednictwem:
 1. poczty tradycyjnej – adres dla doręczeń: Wancerzów ul. Pogodna 10, 42-244 Mstów
  1. poczty elektronicznej – adres: kontakt@kmiprosystem.pl
  1. telefonu – numer: +48 509732391
 • Twoje dane osobowe wynikające z umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tym zleceniem, czyli przez okres 10 +1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, zaś dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i występujących problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 1 roku od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 • Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 1. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 i 22 RODO);
 3. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 • Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych, którym jest Kamil Idziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KMI Pro System Kamil Idziak z siedzibą w Wancerzowie przy ul. Pogodnej 10, NIP 9492243249, REGON 386205504 przekazanych mu swoich danych osobowych w celu wykonania umowy.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Wycena

Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.
Do zapytania dołącz zdjęcia budynku z każdej jego strony.
Jeśli dysponujesz projektem domu, dołącz do zapytania rzuty elewacji z wymiarami.
Podaj lokalizację i zostaw swój numer telefonu w razie dodatkowych pytań.
Na Twoje zapytanie odpowiemy najszybciej jak będziemy mogli.
Zapewniamy szybki termin realizacji!
Działamy na terenie całej Polski i Europy.